Szukaj

Syndyk – kim jest? i jakie są jego podstawowe zadania.

Syndyk kim jest i jakie są jego podstawowe zadania.

Syndyk jako organ postępowania upadłościowego to osoba, która musi spełnić klika warunków wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego:

 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym wykonywanie czynności zarezerwowanych dla syndyka,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • przez co najmniej 3 lata zarządzała przedsiębiorstwem,
 • nie była karana za przestępstwo skarbowe,
 • nie jest ujawniona w systemie KRZ,
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

W celu uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka) niezbędnym jest spełnienie wszystkich ww. przesłanek. Sam egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości co najmniej dwa razy w roku. Koszt egzaminu to 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu. W 2022 r. koszt egzaminu wyniósł 2 257,50 zł. Sam egzamin złożony jest z dwóch części- testu oraz zadania problemowego. Test składa się z zestawu 100 pytań zawierających trzy propozycje odpowiedzi w formie a, b, lub c, z których tylko jedna jest poprawna. Minimalna ilość punktów z egzaminu testowego wynosi 75 %. Natomiast zadanie problemowe zawiera kazus związany z postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, który należy rozwiązać zgodnie z poleceniami. Aby uzyskać pozytywny wynik z zadania problemowego należy uzyskać co najmniej 20 pkt na 30 możliwych do uzyskania.  

Osoba po uzyskaniu licencji Doradcy Restrukturyzacyjnego może piastować następujące funkcje:

 • syndyka w postępowaniach upadłościowych (zarówno konsumentów i przedsiębiorców),
 • nadzorcy układu,
 • nadzorcy sądowego,
 • zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

Syndyk wyznaczany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i pełni on swoją funkcję aż do zakończenia postępowania, czyli do wydania przez Sąd postanowienia o ustaleniu planu spłaty lub umorzeniu zobowiązań. W toku postępowania nadzór nad czynnościami syndyka sprawuje Sąd, który wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Ponadto syndyk działa w imieniu własnym, lecz na rachunek upadłego. 

Natomiast głównymi zadaniami syndyka jako organu postępowania upadłościowego są:

 • objęcie majątku upadłego,
 • zawiadomienie wierzycieli o upadłości,
 • poszukiwanie majątku upadłego,
 • zarząd nad majątkiem upadłego,
 • likwidacja majątku upadłego,
 • sporządzenie planu likwidacyjnego,
 • oszacowanie masy upadłości,
 • przygotowanie propozycji planu spłaty.

W toku postępowania upadłościowego syndyk może również wytaczać powództwa o uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Ponadto ma on również uprawnienia do złożenia wniosku o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, jaki spoczywa na upadłym.  

Podsumowując syndyk (doradca restrukturyzacyjny) jest wyznaczany przez sędziego do prowadzenia postępowania upadłościowego. Dysponuje on szeregiem uprawnień w toku postępowania, a jego działania są prowadzone pod nadzorem Sądu.

Media społecznościowe:

Więcej wpisów

Przebieg postępowania upadłościowego dla konsumenta

Odsłon: 93 Przebieg postępowania upadłościowego dla konsumenta. Procedura przebiegu postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta) została uregulowana w ustawie Prawo Upadłościowe. Jednakże

Bądźmy w kontakcie

Szybki kontakt

Sekretariat

+48 507-605-262

Jak do nas trafić