Szukaj

Przebieg postępowania upadłościowego dla konsumenta

Przebieg postępowania upadłościowego dla konsumenta.

Procedura przebiegu postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta) została uregulowana w ustawie Prawo Upadłościowe. Jednakże sam przebieg postępowania może nieznacznie różnić się, w zależności od przyjętej praktyki kancelarii. 

 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości jest złożenie do odpowiedniego Sądu rejonowego za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (więcej o rejestrze- link do bloga) wniosku o ogłoszenie upadłości. Właściwość Sądu (wydziału gospodarczego) ustalana jest w oparciu o miejsce zamieszkania dłużnika. Natomiast sam wniosek powinien zawierać m.in.:

 • dane dłużnika,
 • przyczyny jego niewypłacalności, 
 • spis wierzycieli, 
 • wykaz majątku 
 • wykaz wydatków poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • załączniki. 

Od wniosku pobiera się stałą opłatę w wysokości 30,00 zł. Istotnym jest, że dane we wniosku o ogłoszenie upadłości muszą być zgodne ze stanem faktycznym. W przeciwnym wypadku może to doprowadzić do umorzenia prowadzonego postępowania. W dodatku we wniosku powinny zostać zawarte wszystkie wymagane przepisami informacje. Inaczej Sąd wezwie dłużnika o uzupełnienie braków formalnych pod rygorem jego zwrotu. W celu uniknięcia powyższych problemów zalecamy skonsultowanie swojej sprawy z Licencjonowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym, który profesjonalnie przygotuje wniosek o ogłoszenie upadłości. (Link do kontaktu). 

 1. Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

Po złożeniu wniosku Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Termin na rozpatrzenie wniosku i wydanie postanowienia nie został określony przez przepisy. W związku z tym, w zależności od obłożenia pracy sądów upadłość może być ogłoszona w terminie od 7 dni do nawet kilku miesięcy. W treści postanowienia wskazywany jest m.in. syndyk, który będzie prowadził postępowanie.

Od momentu wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, na dłużniku spoczywa szereg obowiązków. W szczególności powinien on:

 • wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek,
 • wydać syndykowi wszystkie niezbędne dokumenty,
 • złożyć wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego przebiegu postępowania.

Ponadto w toku postępowania upadłościowego dłużnik nie może regulować długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Należy także zwrócić uwagę, że od dnia ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, w związku z tym nie może on nim rozporządzać (czynności takie jak np. sprzedaż, czy darowizna będą uznane za nieważne w stosunku do masy upadłości)

Ogłoszenie upadłości wywiera również istotne skutki w stosunku do małżonka upadłego. W pierwszej kolejności należy wskazać, że z dniem ogłoszenia upadłości w małżeństwie upadłego powstaje z mocy prawa ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Ponadto majątek wspólny w całości wchodzi do masy upadłości, gdzie będzie likwidowany przez syndyka (więcej informacji- link do art.).

 1. Pierwsze czynności w postępowaniu.

Po powzięciu informacji o ogłoszeniu upadłości Syndyk kontaktuje się bezpośrednio z upadłym. W toku rozmowy dokonuje on weryfikacji informacji wskazanych we wniosku o ogłoszenie upadłości, w szczególności w zakresie posiadanego majątku. Ponadto informuje on dłużnika o przebiegu postępowania i o ciążących na nim obowiązkach. Upadły otrzymuje również wezwanie do złożenia syndykowi ankiety zawierającej szczegółowe informacje dotyczące sytuacji finansowej oraz rodzinnej.

 1. Dalsze czynności podejmowane przez syndyka.

W kolejnych krokach, Syndyk dokonuje założenia rachunku masy upadłości lub objęcia dotychczas posiadanych przez dłużnika. Na rachunku bankowym gromadzone są środki uzyskane z likwidacji majątku upadłego i potrącanych dochodów. Podobnie jak w przypadku egzekucji komorniczej potrąceniu podlegają m.in. wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, czy też świadczenia otrzymywane z ZUS. Następnie Syndyk zawiadamia wierzycieli wymienionych we wniosku o ogłoszeniu upadłości. Co do zasady wierzyciele mają 30 dni od daty ogłoszenia upadłości w KRZ na zgłoszenie swoich wierzytelności (w przeciwnym wypadku wierzyciel będzie zobowiązany do uiszczenia zryczałtowanych kosztów zgłoszenia wierzytelności.

Ponadto syndyk kieruje również zapytania do urzędu skarbowego i komornika w celu potwierdzenia prawdziwości informacji podanych przez upadłego. Zatajenie istotnych informacji może doprowadzić do umorzenia postępowania. Co ważniejsze, w przypadku umorzenia postępowania upadły nie oddłuży się z posiadanych długów.

 1. Likwidacja majątku

Jeżeli upadły posiada majątek w postaci nieruchomości lub ruchomości, wówczas będzie on sprzedany w toku postępowania upadłościowego. Sprzedaż może zostać dokonana w ramach przetargu lub z wolnej ręki, a uzyskane środki zasilają masę upadłości. Natomiast w przeciwieństwie do egzekucji komorniczej w postępowaniu upadłościowym najbliżsi członkowie rodziny mogą nabyć określone składniki majątkowe należące do upadłego.

 1. Podział uzyskanych funduszy

Po zlikwidowaniu majątku należącego do upadłego syndyk dokonuje podziału zgromadzonych środków pomiędzy wierzycieli proporcjonalnie do sposobu zabezpieczenia i wysokości ich wierzytelności. Dla zobrazowania, jeżeli w toku postępowania upadłościowego została sprzedana nieruchomość zabezpieczona hipoteką, wówczas pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń będzie miał wierzyciel hipoteczny.

 1. Plan spłaty

Ostatni etap postępowania upadłościowego może zakończyć się w następujący sposób poprzez:

 • odmowę ustalenia planu spłaty;
 • umorzenie zobowiązań dłużnika bez ustalania planu spłaty;
 • ustalenie planu spłaty na okres do 36 miesięcy;
 • ustalenie planu spłaty na okres do 84 miesięcy;
 • warunkowe umorzenie zobowiązań na okres 5 lat.

Wysokość planu spłaty, lub tez umorzenie zobowiązań jest zależne m.in. od informacji zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości, sytuacji rodzinnej i majątkowej upadłego, a także przebiegu postępowania upadłościowego. Istotnym jest również to w jaki sposób upadły doprowadził do swojej niewypłacalności. Jeżeli Sąd dojdzie do przekonania, że jego niewypłacalność jest skutkiem celowego działania, lub też rażącego niedbalstwa wówczas plan spłat będzie wyższy. Ponadto jeżeli upadły ukrywa swój majątek, lub też utrudnia przebieg postępowania wówczas może dojść do sytuacji, w której zobowiązania upadłego nie ulegną umorzeniu.

Korzystając z usług naszej kancelarii zapewniamy Państwu pełne wsparcie od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, aż do zakończenia postępowania upadłościowego. Ponadto nasi Licencjonowani Doradcy Restrukturyzacyjni reprezentują Państwa w postępowaniu jako profesjonalni pełnomocnicy. Dzięki naszemu doświadczeniu postępowanie przebiega znacznie sprawniej i mają Państwo gwarancję uniknięcia ewentualnych komplikacji wynikających z nieznajomości prawa upadłościowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przebiegu współpracy zachęcamy do kontaktu- link do kontaktu. 

Media społecznościowe:

Więcej wpisów

Bądźmy w kontakcie

Szybki kontakt

Sekretariat

+48 507-605-262

Jak do nas trafić