Szukaj

Nasza oferta

Klient Indywidualny

Jak możemy
pomóc?

Dzięki wiedzy, a także zdobytemu doświadczeniu przez naszych Licencjonowanych Doradców Restrukturyzacyjnych jesteśmy w stanie ustabilizować Państwa sytuację finansową.

Rozwiązania dla konsumentów

btr-logo-icon

Szeroko pojęte działania z zakresu prawa, zamierzone na poprawę sytuacji finansowej dłużnika względem wierzycieli lub minimalizacji negatywnych skutków prowadzonej egzekucji komorniczej.

btr-logo-icon

Instrument prawny uregulowany przez Prawo upadłościowe. Rozwiązanie, które pozwala dłużnikowi na ochronę majątku i ustalenie warunków spłaty zobowiązań i oddłużenia w ramach wykonaniu układu.

btr-logo-icon

Postępowanie sądowe, skutkujące częściowym lub pełnym oddłużeniem przy zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z posiadanego przez niego majątku. Dedykowane konsumentom, czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Btr Antywindykacja

Antywindykacja

Jest wiele powodów, dla których nasi klienci zaciągają pożyczki i kredyty w bankach. Pożyczone środki przeznaczane są na naprawę samochodu, remont mieszkania czy też pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków. Liczne oferty bankowe, takie jak „specjalna oferta przygotowana właśnie dla Ciebie”, dodatkowo zachęcają konsumentów do zawarcia kolejnej umowy kredytu. Jednakże istnieje wiele powodów, przez które nasi klienci z czasem nie są w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Nagła choroba, utrata pracy lub inny nieprzewidziany wydatek mogą spowodować nieoczekiwane problemy ze spłatą pożyczek. Banki dążąc do odzyskania należnych im środków wszczynają procedury windykacyjne. Nawet kilkudniowe opóźnienie w płatnościach powoduje liczne telefony, SMS-y oraz listy od pracowników banku. Nasi klienci otrzymują wówczas natychmiastowe wezwania do uregulowania zadłużenia pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Taka sytuacja może powodować brak racjonalnego podejścia do sprawy i zaciąganie kolejnych pożyczek w celu spłaty poprzednich. Wielokrotnie kolejne kredyty są obciążone bardzo wysokim oprocentowaniem i innymi kosztami. W przypadku gdy kilkukrotnie dokonuje się takich czynności mamy do czynienia z tzw. „spiralą kredytową”. Finalnie może dojść do sytuacji, w której suma rat zaciągniętych kredytów przekracza faktyczne zarobki. Ponownie pojawiają się nieustanne telefony od firm windykacyjnych, a skrzynka pocztowa jest przepełniona kolejnymi wezwaniami do zapłaty. Kolejnym krokiem jest wypowiedzenie przez bank umowy pożyczki i uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, co umożliwia wszczęcie egzekucji komorniczej.

Stabilizacja sytuacji finansowej

Dzięki wiedzy, a także zdobytemu doświadczeniu przez naszych Licencjonowanych Doradców Restrukturyzacyjnych jesteśmy w stanie ustabilizować Państwa sytuację finansową. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami w celu restrukturyzacji zadłużenia. Z pomocą naszych Doradców Restrukturyzacyjnych Państwa raty kredytów mogą ulec zmniejszeniu, a terminy spłat pożyczek zostaną wydłużone. Dzięki podjęciu negocjacji będą mogli Państwo odetchnąć, natomiast wierzyciele unikną wikłania się w spory sądowe co generuje dodatkowe koszty. Należy jednak pamiętać, że próby restrukturyzacji zadłużenia wymagają wiedzy prawniczej, a także umiejętności negocjacyjnych. Korzystając z pomocy naszych Licencjonowanych Doradców Restrukturyzacyjnych (tutaj link do kontaktu) nasi klienci mogą liczyć na pełne zaangażowanie i profesjonalne podejście do każdej sprawy.

Btr Uklad Konsumencki

Układ konsumencki

Zaproponowane rozwiązania „antywindykacyjne” nie zawsze będą skuteczne, zwłaszcza gdy wobec dłużnika prowadzona jest już egzekucja komornicza.  Komornik jako urzędnik państwowy z mocy prawa jest zobowiązany do sprzedaży majątku dłużnika oraz dokonywania potrąceń np. z wynagrodzenia za pracę, świadczenie emerytalnego czy rentowego. Uzyskane w ten sposób środki przekazuje wierzycielom. Jednakże nawet w takiej sytuacji odpowiednio przygotowana strategia i podjęte działania prawne mogą skutecznie uratować Państwa przed likwidacją całego majątku. 

Uniknięcie likwidacji majątku

Od 2020 r. dłużnicy mają możliwość złożenia do Sądu wniosku o zawarcie układu konsumenckiego. Dzięki temu prowadzone postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, natomiast co do zasady majątek dłużnika nie podlega likwidacji. Jedną z głównych przesłanek do uwzględnienia wniosku o zawarcie układu konsumenckiego są dochody dłużnika pozwalające na spłatę zobowiązań bez konieczności likwidacji jego majątku.  W momencie złożenia do Sądu wniosku o zawarcie układu konsumenckiego Sąd ocenia czy sytuacja finansowa i zarobkowa dłużnika umożliwia mu wykonanie układu. Oczywiście wniosek powinien zawierać m.in. uzasadnienie, spis wierzycieli, propozycje układowe czy też odpowiednie dokumenty. Natomiast po wydaniu przez Sąd postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania o zawarcie układu, wyznaczany jest jego nadzorca. Jego zadaniem jest sporządzenie propozycji układowych oraz zwołanie zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad układem. Sam układ zawierany jest na okres 5 lat (w przypadku posiadania nieruchomości okres wykonania układu może być dłuższy) i ma zapewnić dłużnikowi realne szanse na wyjście z zadłużenia, bez konieczności ogłoszenia swojej upadłości i likwidacji majątku. Innymi słowy zawarcie układu konsumenckiego jest formą porozumienia się z wierzycielami umożliwiającą m.in. zmniejszenie rat i wydłużenie okresu spłaty zadłużenia. Jeżeli Państwa zarobki będą wystarczające i chcecie uniknąć likwidacji majątku zawarcie układu konsumenckiego będzie najlepszym rozwiązaniem.

Btr Upadlosc Konsumencka

Upadłość konsumencka

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których nasi klienci posiadają spore zadłużenie i nie dysponują już żadnym majątkiem. Równocześnie w stosunku do nich prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne, przez co uzyskują wyłącznie minimalne wynagrodzenie krajowe (obecnie wynoszące niewiele ponad 2 350,00 zł). W takim wypadku nawet otrzymanie przez dłużnika podwyżki, czy zmiana pracy na lepiej płatną niekoniecznie zmieni jego sytuację. Oczywiście częściowo będzie spłacał swoje zadłużenie, jednakże bardzo często suma wszystkich zobowiązań nie będzie możliwa do spłaty. W takim przypadku doradzamy naszym klientom złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Sam proces upadłości dzieli się na dwa etapy:

 1. Pierwszym z nich jest samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Pamiętać należy, że główną przesłanką jest powstanie stanu niewypłacalności dłużnika, co ma charakter trwały. W najprostszych słowach jest to sytuacja, w której wysokość zobowiązań przekracza nasze dochody oraz majątek i nie widać szans na poprawę naszej sytuacji. W pierwszej kolejności wraz z klientem kompletujemy niezbędne dokumenty do prawidłowego złożenia wniosku. Są to przede wszystkim dokumenty związane z zadłużeniem, sytuacją majątkową oraz rodzinną.
  W dalszej kolejności przeprowadzamy szczegółowy wywiad dzięki czemu jesteśmy w stanie sporządzić uzasadnienie wniosku. Sytuacje, przez które dochodzi do niewypłacalności są różne- może to być trudna sytuacja rodzinna, choroba, uzależnienie, czy długi wynikające z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej. Po skompletowaniu dokumentów oraz sporządzeniu uzasadnienia składamy wniosek w imieniu klienta, do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika.
 2. Następnym krokiem po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest wydanie przez Sąd postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Wówczas wyznaczany jest również syndyk, którego rolą jest zawiadomienie wierzycieli dłużnika o ogłoszeniu upadłości i likwidacja jego majątku. Często zdarza się, że upadły nie dysponuje żadnym majątkiem, który mógłby zostać spieniężony, lecz nie jest to przeszkodą w prowadzeniu postępowania. Ponadto syndyk w toku postępowania upadłościowego zajmuje dochody dłużnika na takich samych zasadach jak komornik sądowy. Jednakże upadły może złożyć stosowny wniosek do Sądu o zwiększenie kwoty wolnej spod zajęcia, motywując to np. trudną sytuacją życiową (po więcej informacji zapraszamy na bloga+ link do odpowiedniego artykułu). W dalszej kolejności wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności w toku postępowania. Po zakończeniu swoich działań syndyk na podstawie uzasadnienia wniosku o ogłoszenie upadłości, przebiegu postępowania oraz zebranych dokumentów wydaje opinię w przedmiocie wysokość planu spłaty bądź też umorzeniu zobowiązań upadłego.

  Plan spłaty lub umorzenie zobowiązań

  W zakresie ustalenia planu spłaty bądź też umorzeniu zobowiązań upadłego wyróżniamy 4 warianty:
  a | Umorzenie wszystkich zobowiązań bez ustalania planu spłaty– z całą pewnością jest to najbardziej korzystny wariant dla upadłego. Gdy sytuacja osobista i materialna nie pozwalają dłużnikowi na regulowanie jakichkolwiek zobowiązań bez uszczerbku na własnym utrzymaniu, wówczas może dojść do całkowitego umorzenia zobowiązań. W efekcie wszystkie długi powstałe przed ogłoszeniem upadłości podlegają całkowitemu umorzeniu.

  b | Ustalenie planu spłaty na okres do 36 miesięcy – to wariant również korzystny dla naszych klientów. Zarówno syndyk prowadzący postępowanie jak i Sąd muszą dojść do przekonania, że  upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy czy poprzez rażące niedbalstwo. Plan spłaty ustalany jest maksymalnie na okres od 1 do 36 miesięcy uwzględniając dochody i wydatki dłużnika.

  Praktyczne wyjaśnienie: Sąd ogłosił wobec Jana Kowalskiego upadłość, wyznaczając syndyka w osobie Marka Nowaka. Pan Jan nie posiadał żadnego majątku, natomiast jego niewypłacalność spowodowana jest nagłą i nieoczekiwaną chorobą. Syndyk prowadzący postępowanie po zakończeniu wszystkich czynności sporządził projekt planu spłaty, w którym określił, że niewypłacalność Jana Kowalskiego nie jest następstwem jego celowego działania i zaproponował plan spłaty w wysokości 200,00 zł na okres 20 miesięcy. Upadły Jan Kowalski przystał na propozycję syndyka. Następnie Sąd po dokładnej ocenie sytuacji upadłego wydał postanowienie zgodne ze stanowiskiem syndyka. Wobec tego wobec Jana Kowalskiego został ustalony plan spłaty w wysokości 200,00 zł przez okres 20 miesięcy. Pan Jan został zobowiązany do spłaty łącznie 4 000,00 zł, natomiast po wykonaniu planu spłaty pozostała część jego zobowiązań zostanie umorzona

  c |
  Ustalenie planu spłaty na okres od 36 do 84 miesięcy– to sytuacja w której upadły doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy lub poprzez rażące niedbalstwo. Mamy tu do czynienia ze znacznie dłuższym planem spłaty, jednakże pozytywną informacją jest fakt, że pozostała część zobowiązań dłużnika ulegnie umorzeniu.

  Praktyczne wyjaśnienie: Anna Nowak prowadziła działalność gospodarczą i całość jej zadłużenia wynika z prowadzenia nierentownego przedsiębiorstwa. Anna nie spełniła wymogów ustawowych i w odpowiednim terminie nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. Anna nie jest w stanie spłacić zadłużenia wynoszącego 300 000,00 zł, więc zakończyła prowadzenie działalności. Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego Sąd dochodzi do przekonania, że niewypłacalność Anny jest powodem jej rażącego niedbalstwa wobec czego zasądza, że Anna na spłatę wierzycieli przeznaczy kwotę w wysokości 500,00 zł przez okres 60 miesięcy. Jak łatwo można zauważyć Anna została zobowiązana do spłaty w łącznej kwocie 30 000,00 zł, natomiast pozostała część jej zobowiązań ulegnie umorzeniu.

  d | Warunkowe umorzenie zobowiązań na okres 5 lat– jest to sytuacja, w której Sąd dochodzi do przekonania, że upadły nie jest w stanie realizować planu spłaty, ale ma to charakter tymczasowy. Sąd warunkowo umarza zobowiązania upadłego na okres 5 lat, jednakże w tym czasie upadły lub wierzyciel może złożyć do Sądu wniosek o ustalenie planu spłaty. Po upływie 5 letniego okresu, w którym upadły jest zobowiązany przekładać Sądowi coroczne sprawozdania dotyczące jego sytuacji majątkowej Sąd może ustalić plan spłaty, lub całkowicie umorzyć zobowiązania upadłego.

  Praktyczne wyjaśnienie: Wobec Anny Nowak została ogłoszona upadłość i został wyznaczony syndyk prowadzący postępowanie. Po zakończeniu wszystkich działań przez syndyka Sąd poczynił następujące ustalenia faktyczne: Anna Nowak podejmuje pracę w wymiarze ½ etatu z uwagi na problemy zdrowotne. Zgodnie ze zgromadzoną dokumentacją medyczną, rokowania na poprawę stanu zdrowia Anny Nowak są wysokie. Obecnie upadła z uwagi na niskie wynagrodzenie nie jest w stanie realizować planu spłaty, co może się zmienić po zakończeniu leczenia. Wobec powyższego Sąd wydał postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań Anny Nowak na okres 5 lat. 

To jedynie podstawowe informacje o naszej działalności i przebiegu prowadzonych spraw.

W celu skonsultowania swojej sytuacji zapraszamy do kontaktu.
Skorzystaj z usług Licencjonowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego i stań na nogi.

Dowiedz się więcej o naszej pracy

Najczęstsze pytania

Jesteśmy Kancelarią, która specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Dzięki naszemu wsparciu gwarantujemy państwu pełne wsparcie: od skompletowania niezbędnych dokumentów, przez sporządzenie odpowiednich pism procesowych, aż po zakończenie postępowania upadłościowego. Dzięki naszej pomocy, Państwa sprawa będzie przebiegała sprawnie, co przyczyni się do szybkiego uporania się z długami.

Czas trwania postępowania upadłościowego jest zależny od wielu czynników, na które składają się: stopień skomplikowania danej sprawy czy też przedmioty wchodzące w skład masy upadłości. Istotnym jest stała współpraca upadłego z syndykiem poprzez niezwłoczne dostarczanie niezbędnych dokumentów i informacji. Postępowanie upadłościowe, w którym nie ma żadnego majątku z reguły trwa około 6 miesięcy. Natomiast w sytuacji gdy upadły posiada majątek, wówczas łączna długość trwania postępowania będzie zależna od okresu jego sprzedaży.

Nasza Kancelaria na bieżąco monitoruje stan Państwa sprawy. Informacje uzyskujemy m.in. z portalu KRZ, od syndyka prowadzącego postępowanie, a także z Sądu. Nasz zespół zawsze pozostaje do Państwa dyspozycji, dzięki czemu nie muszą się Państwo martwić o przebieg postępowania.

W celu dokładnego zapoznania się z Państwa sytuacją, na spotkanie należy zabrać ze sobą wszelkie dokumenty związane z zadłużeniem, posiadanym majątkiem oraz uzyskiwanymi dochodami. Pozostałe szczegóły ustalamy już w trakcie spotkania

Ceny usług naszej kancelarii ustalane są indywidualnie po zapoznaniu się ze sprawą i po omówieniu zakresu czynności niezbędnych do wykonania.

W trakcie rozmowy w naszej kancelarii wskazujemy najlepsze w Państwa sytuacji rozwiązania prawne. Ustalane jest również nasze wynagrodzenie, które nie ulega zmianie w toku podjętej współpracy. Dopiero po ich akceptacji rozpoczynamy świadczenie pomocy prawnej.

Bądźmy w kontakcie

Szybki kontakt

Sekretariat

+48 507-605-262

Jak do nas trafić