Szukaj

Środki na cele mieszkaniowe w toku postępowania upadłościowego

 

Środki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych po sprzedaży nieruchomości w toku postępowania upadłościowego.

W postępowaniu upadłościowym następuje likwidacja całego majątku dłużnika. Środki uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych służą zaspokojeniu kosztów postępowania oraz są przeznaczane na spłatę wierzycieli. Natomiast w przypadku gdy w skład majątku dłużnika wchodzi nieruchomość w której zamieszkuje, wówczas może on uzyskać pieniądze na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Powyższe środki mają przede wszystkim uchronić upadłego i jego rodzinę przed bezdomnością. Co do zasady wynajem mieszkania wiąże się z wysokimi opłatami jak kaucja, odstępne oraz czynsz. W takim wypadku dzięki wydzielonym środkom ze sprzedaży mieszkania, upadły ma możliwość szybkiego znalezienia zastępczego lokalu.

Jest to wyraźny przywilej dla dłużnika w toku postępowania upadłościowego, czego z kolei nie można spotkać w egzekucji komorniczej. Jednakże, aby móc ubiegać się o wydzielenie kwoty na cele mieszkaniowe ze sprzedaży nieruchomości muszą być spełnione określone warunki. Podstawową przesłanką jest to, że upadły musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. Ponadto sprzedawany przez syndyka dom/mieszkanie był zamieszkiwany przez upadłego i jego rodzinę przed ogłoszeniem upadłości. 

Upadły może domagać się wypłaty określonej kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. W celu odpowiedniego sformułowania wniosku o wydzielenie takiej kwoty należy zapoznać się z ofertami wynajmu lokali mieszkalnych w najbliższej okolicy. Natomiast sama wysokość kwoty jaka może zostać przydzielona na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego jest zależna od jego sytuacji majątkowej i rodzinnej. Jeżeli na utrzymaniu upadłego pozostaje kilkoro dzieci, wówczas kwota może być wyższa niż w przypadku bezdzietnego kawalera. Ostatecznie wysokość tej kwoty jest określana przez sędziego, po wcześniejszym zaopiniowaniu takiego wniosku przez syndyka. 

Praktyczne wyjaśnienie:

Wobec Pana Jana Kowalskiego Sąd ogłosił upadłość konsumencką. Wysokość zadłużenia Pana Jana wynosi około 150 000,00 zł. Natomiast w skład jego majątku wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego o wartości 100 000,00 zł. Pan Kowalski zarówno przed jak i po ogłoszeniu upadłości zamieszkiwał w lokalu stanowiącym jego własność. W toku postępowania upadłościowego syndyk prowadzący postępowanie dokonał sprzedaży mieszkania upadłego za kwotę 95 000,00 zł. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego Pan Jan złożył do Sądu wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych odpowiadającej przeciętnemu czynszowi za najem mieszkania za okres 24 miesięcy. Zakładając, że miesięczny czynsz wynosi w okolicy zamieszkania Pana Jana Kowalskiego 1 500,00 zł, wówczas może on ubiegać się o sumę wynoszącą nawet 36 000,00 zł. Po złożeniu wniosku przez upadłego, Sąd zwrócił się do syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe o wydanie opinii. Syndyk przychylił się do wniosku Jana Kowalskiego, wobec czego Sąd zlecił syndykowi wydanie upadłemu kwoty 36 000,00 zł. Dzięki uzyskanej kwocie Jan Kowalski bez problemu wynajął mieszkanie oraz pokrył koszty kaucji.

Należy mieć jednak na uwadze, że wydzielenie przez Sąd kwoty na cele mieszkaniowe to jedynie przywilej upadłego, który przysługuje mu w postępowaniu upadłościowym. Brak złożenia odpowiedniego wniosku nie obliguje Sądu do wydzielenia takiej kwoty. W dodatku wniosek ten powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie. Jeżeli posiadają Państwo nieruchomość i rozważają złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zalecamy skonsultowanie się z Licencjonowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym

Media społecznościowe:

Więcej wpisów

Przebieg postępowania upadłościowego dla konsumenta

Odsłon: 93 Przebieg postępowania upadłościowego dla konsumenta. Procedura przebiegu postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta) została uregulowana w ustawie Prawo Upadłościowe. Jednakże

Bądźmy w kontakcie

Szybki kontakt

Sekretariat

+48 507-605-262

Jak do nas trafić