Szukaj

Na sprzedaż

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Obwieszczenie o II konkursie ofert- udział 1/4 w nieruchomości w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Wielkiego 39

Obwieszczenie o II konkursie ofert- udział 1/4 w nieruchomości w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Wielkiego 39

Szczegóły oferty

 • Wartość oszacowania w PLN: 108 000,00
 • Cena wywoławcza w PLN: 72 000,00

Termin składania ofert upływa:

10/07/2024

Telefon kontaktowy w sprawie oferty

507605262

Dokumenty do pobrania:

Galeria

  Działając jako syndyk masy upadłości Doroty Merki w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku- Białej VI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt BB1B/GUp-s/381/2023, zgodnie z treścią  przepisu art. 49111a Ustawy Prawo upadłościowe, w związku z likwidacją majątku dłużnika, zawiadamiam o konkursie ofert dotyczącego sprzedaży składnika masy upadłości stanowiącego: udziału wynoszącego ¼ części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w województwie śląskim, w miejscowości Bielsko-Biała przy ul. Kazimierza Wielkiego 39, składającej się z działki ewidencyjnej nr 4280/34 (identyfikator działki: 246101_1.0032.4280/34), o powierzchni 0,0616 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BB1B/00016194/8. Wartość opisanego udziału nieruchomości został w dniu 14 grudnia 2023 r. oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego Magdalenę Kaczmarek (uprawnienia nr 8123) na kwotę 108.000,00 zł ( słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100).
 1. Sprzedaż będzie dokonana z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert zorganizowanego przez syndyka,
 2. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena.
 3. Cena wywoławcza w II konkursie ofert wynosi 72.000 zł tj. 2/3 wartości oszacowania.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie pisemnej wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do godziny 1600 na 1 dzień przed terminem otwarcia i rozpoznania ofert.
 5. Przez dzień oraz godzinę złożenia oferty rozumie się moment jej wpływu do kancelarii syndyka.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii syndyka 10 lipca 2024 r o godzinie 1000.
 7. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ KONKURS OFERT – DOROTA MERKA” i musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy doręczyć na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Sławomir Bielski, ul. Bór 1093, 43-374 Buczkowice.
 8. Oferta w szczególności powinna zawierać:
 9. Oznaczenie oferenta tj. imię i nazwisko, adres lub nazwę oraz siedzibę i adres,
 10. podpis oferenta lub osób uprawnionych do jego reprezentacji,
 11. w przypadku nabycia składnika do majątku wspólnego małżonków, podpisy obojga małżonków lub jednego z nich i zgoda drugiego wyrażona na piśmie,
 12. wskazanie oferowanej ceny, przy czym nie może być ona niższa niż cena wywoławcza. Cena powinna być wyrażona liczbowo oraz słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się wartość wskazaną słownie.
 13. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu konkurs ofert i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
 14. w przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym.
 15. Oferowana cena musi być podana w walucie polskiej.
 16. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłata wadium w wysokości 1/10 ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 35 1600 1462 1734 1595 5000 0001.
 17. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej na 2 (dwa) dni przed terminem otwarcia i rozpoznania ofert. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do konkurs ofert.
 18. W przypadku wpływu co najmniej dwóch nieróżniących się co do ceny najwyższych ważnych ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej bezpośrednio po otwarciu ofert wśród obecnych oferentów, którzy złożyli najwyższe nieróżniące się co do ceny oferty według następujących zasad:
 19. Syndyk prowadzi licytację ustną i dokonuje wyboru oferenta,
 20. minimalne postąpienie w licytacji ustnej wynosi 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),
 21. licytacja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej w niej udział oraz ustne podanie oferowanej ceny,
 22. oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca po złożeniu przez innego uczestnika aukcji korzystniejszej oferty,
 23. po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,
 24. w przypadku gdy żaden z uprawnionych oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej syndyk przyjmuje najwyższą ofertę pisemną najwcześniej wpisaną do protokołu.
 25. W przypadku wybrania oferty danego oferenta, wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 26. W przypadku, gdy wadium zostanie wpłacone, jednakże oferent, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub wstrzymywał się z zapłatą pozostałej zaoferowanej części ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości, a konkurs ofert na tych samych zasadach zostanie ponownie rozpisany.
 27. W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie. Zwrot następuje w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata wadium, a w przypadku chęci przekazania na inny rachunek bankowy, na rachunek bankowy wskazany w pisemnym oświadczeniu dostarczonym syndykowi najpóźniej do czasu zwrotu środków. Za czas pozostawania kwoty wadium na rachunku bankowym masy upadłości, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki.
 28. Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary (podatki, opłaty) związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, w tym w szczególności koszty aktu notarialnego oraz koszty związane z ewentualnym wykreśleniem obciążeń z księgi wieczystej.
 29. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego, z ceną nabycia, jest niedopuszczalne.
 30. Przed zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży oferent zobowiązany jest wpłacić resztę wylicytowanej ceny na rachunek bankowy masy upadłości w terminie 30 dni od dnia konkurs ofert oraz przystąpi do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nie później niż w terminie kolejnych 14 dni licząc od dnia wpłaty reszty ceny pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłości.
 31. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej z konsekwencjami przewidzianymi w art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.
 32. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu ofert w każdym czasie bez podania przyczyny a w szczególności w przypadku ujawnienia się istotnych okoliczności mających wpływ na przebieg postępowania upadłościowego.
Dodatkowo informuję, że nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Bądźmy w kontakcie

Szybki kontakt

Sekretariat

+48 507-605-262

Jak do nas trafić